Greenjobs: Concepte dinàmic i transectorial

Un aspecte fonamental en l’impuls i seguiment de la transició verda i de la creació d’ocupació sostenible és identificar els sectors, activitats i llocs de treball que aquesta transició ha d’observar i impulsar.

Com es veurà, en aquesta tasca de delimitació sectorial hi ha dos valoracions clau.

Per una banda, lluny de l’associació de que el medi ambient està associat a uns sectors i activitats molt concretes, es veurà que l’ambientalització es pot estendre (i s’està estenent) a qualsevol sector no típicament associat al medi ambient, un fet que dificultarà molt l’anàlisi de les ocupacions sostenibles però que no es pot obviar si s’ha d’estar atent a la transició.

Per altra banda, es veurà també que una ambientalització superficial pot semblar aparentment un avenç però que necessàriament s’haurà de relativitzar i avaluar des d’un punt de vista crític a favor d’altres solucions realment més posicionades cap a una transformació del model de desenvolupament. En aquest extrem és quan neix un dels conceptes que van associats a aquest fet: el que la UNEP anomena “les tonalitats del verd”.

La Comissió, en els seus documents preparatoris de la Conferència sobre Green Jobs el 28 de setembre de 2010, exposa que cada cop és menys atractiva una limitació en l’observació de llocs de treballs estrictament verds, sobretot perquè per una banda s’ha mostrat que la comparació entre dades és molt complicada, i per altra banda que el concepte de Greenjob és dinàmic, atesa la constant ambientalització i augment d’eficiència que hi ha en molts sectors. En aquest sentit insta a que no es faci una lectura estreta del concepte perquè podria sobredimensionar l’interès en àrees com les renovables i no tant en altres sectors on hi ha un important recorregut per ambientalitzar els llocs de treball.

Així, posa l’exemple les dades i classificació convencional de l’Eurostat, on hi ha la categoria de les eco-indústries (Environmental Goods and Services Sector –EGSS-), classificació que no contempla altres sectors que estan sent objecte d’un important procés d’ambientalització. Finalment aconsella que no es perdi més temps en la definició dels Greenjobs, sinó en implementar mesures per tendir a un desenvolupament sostenible amb potencialitats de creació de llocs de treball.

La classificació ha estat també comentada per la consultora GHK (2009), que exposa que es va néixer d’aquest terme d’ecoindústries (amb llocs de treball associats a les tasques ambientals, de gestió de residus, control de la contaminació, etcètera…); i que posteriorment  va ser la ILO que va ampliar al concepte de GreenJobs com “els treballs en l’agricultura, indústria, i serveis que contribuïen a preservar i restaurar la qualitat del medi ambient mentrestant que també es vetlla per un treball decent”. Però tot i així, posa de manifest que encara hi ha un tercera ampliació del concepte que són tot els llocs de treball de molts sectors d’activitat que d’alguna forma estan treballant per una economia més baixa en consum de carboni. I aquesta és la situació actual, en la que es fa francament difícil un dels objectius típics de les polítiques públiques com són la identificació, la quantificació i el seguiment.

De fet, la pròpia consultora va fer una estimació del pes específic que podrien suposar els llocs de treball relacionats amb el medi ambient (el 2007) i els valors variaven depenent de l’amplitud del concepte: entre 4,6 milions de llocs de treball totals (un 2% de la UE) si es consideraven les Ecoindústries; 8,7 milions de llocs de treball totals (un 4% de la UE) si s’afegien sectors de qualitat ambiental com l’agricultura ecològica, el turisme ecològic o les renovables; i 36 milions de llocs de treball totals (un 17% de la UE) si es tenen en compte tots els llocs de treball depenents del medi ambient (tota l’agricultura,energia, sectors extractius).

Atenent a la segona definició en el seu estudi de 2007 van identificar que Espanya tenia uns 500.000 llocs de treball relacionats amb el medi ambient (dels quals més d’un 50% eren en el turisme relacionat amb el medi ambient).

El Comité d’ocupació de la Comissió Europea (EMCO, 2010) va exposar la definició sobre Greenjobs de la UNEP, de la ILO i de l’Eurostat; i en aquest sentit mostrava també interès per àmplies definicions que fossin capaces de copsar els efectes de forma estesa; ja que els impactes laborals d’una economia baixa en carboni poden ser indirectes i multisectorials. I en aquest sentit també proposa evitar definicions de Greenjobs basades en l’activitat, ja que això provocaria una reducció en la visió, i en canvi creu que cal una definició més global que contempli el conjunt d’impactes en el mercat laboral.

També un estudi de l’empresa Innovas per al aleshores Departament d’empresa, negocis, i reforma normativa de UK (BEER, 2009) establia que mentrestant fins ara s’havia parlat del  sector de “béns i serveis mediambientals (EGS)”, ara s’havia d’ampliar el concepte a “Béns i Serveis ambientals baixos en carboni (LCEGS)”; que amplia el concepte a les energies renovables i a moltes altres activitats que afavoreixen la reducció de carboni. De fet, l’estudi d’aquesta consultora dimensiona en 881.000 llocs de treball al sector LCEGS, dels quals la meitat són llocs de treball en sectors emergents (combustibles alternatius o tecnologies de la construcció, per exemple) diferents als que convencionalment eren ambientals.

Concretament en el cas de UK s’estima que els Greenjobs o altrament dits: Low Carbon Environmental Goods and Services, suposen un 3% del total de la força de treball (881.300 llocs de treball); i el 2010 s’estimava que hi hauria un increment de 80.000 llocs de treball anuals fins el 2015. Tot i que aquesta dada no inclou l’ambientalització de llocs de treball que consideraríem convencionals, com la transformació al vehicle elèctric que estava duent la Nissan o la Ford.

En els documents preparatoris de Rio+20 també s’aposta per una visió de Green Jobs com a ocupacions en la línia d’ambientalizar l’economia i no tant del lloc de treball estrictament ambiental.

One thought on “Greenjobs: Concepte dinàmic i transectorial

  1. Un texto aclaratorio sobre el concepto dinámico del green job. El objetivo es consumir menos carbono y el premio lo recibirán las próximas generaciones. Crear nuevos modelos de desarrollo los “verdes”. Este blog puede con su información, ayudar a dar sentido de la existencia individual y colectiva. Orientar con datos solidamente fundados a lograr que la existencia discurra, sin tropiezos que el propio hombre crea. Green Jobs entiendo que es establecer unos cauces determinados para el desarrollo de una economía sostenible.
    Hacia falta en este País , filosofar, entender y conocer el mundo Green Jobs y tener la oportunidad de poder reinventar las políticas de empleo a lo positivo.
    ¡Felicidades por el blog!

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*