About me

Sóc LLicenciat en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona. Vaig iniciar els meus estudis l’any 1992, quan el concepte “medi ambient” sonava novedós i veritablement esperançador. Les meves primeres experiències professionals en el sector van estar del costat de l’Economia Social i Solidària, entenent que el medi ambient era una oportunitat, entre d’altres, per la creació de llocs de treball.

Amb aquesta fita vaig estar uns anys treballant a la Fundació Engrunes (1996-1999), de la que conservo un magnífic record de molta gent, i on vam experimentar molts projectes associats especialment a la gestió dels residus municipals. Més endevant, i en una línia similar, vaig formar part de l’equip promotor de l’empresa d’inserció Recibaix, de la que vaig ser gerent i responsable tècnic durant els seus primers anys de posada en marxa (1999-2002); i on també les experiències viscudes a títol personal i professional seran del tot inolvidables.

Posteriorment vaig tenir l’oportunitat de renovar la perspectiva tècnica i teòrica gràcies a la meva col·laboració professional amb la consultora ambiental ENT (2002-2004); on la professionalitat dels companys em va permetre aprendre molt en tasques d’anàlisi i propostes innovadores. Durant aquells anys vaig cursar determinats estudis (encara incomplerts) d’enginyeria mecànica a la UPC.

Entre el 2003-2004 vaig treballar com a tècnic ambiental municipal a l’Ajuntament de Canet de Mar. Època curta però intensa, en la que havia de combinar el dia a dia de la gestió local de proximitat amb la planificación i el disseny de serveis de gestió municipal.

Entre el 2004 i el 2007 vaig treballar al Congrés de Diputats, com a assessor a la Comissió de Medi Ambient, presidida per Joan Puigcercós i Boixassa, fent tasques d’assessorament en matèria ambiental i d’infraestructures. En aquell moment es van tramitar iniciatives legislatives tals com la Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes sobre el medi ambient; la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la que es regulen els drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient; la Llei 1/2005, per la que es regula el comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle; la Llei 11/2005, de 22 de juny, per la que es modifica la Llei 10/2001, del Pla Hidrològic Nacional;o la Llei 10/2006, de 28 d’abril, de modificació de la Llei 43/2003, de Forest.

Entre el 2007 i el 2010 vaig desenvolupar la meva activitat professional al Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, com a cap de Relacions Institucionals. Bàsicament vaig prendre contacte amb qüestions relacionades amb l’organització de l’administració, els governs locals i la funció pública.

Des de l’any 2010 sóc funcionari de carrera de la Generalitat de Catalunya, adscrit al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Actualment soc responsable de suport tècnic a les polítiques actives d’ocupació. Els projectes que gestiono estan relacionats amb mètodes de detecció de necessitats formatives, disseny de polítiques actives, suport en l’elaboració de criteris de valoració en processos de concurrència competitiva i contractació, millora dels suports TIC als sistemes d’ocupació, millores en metodologies i eines de qualitat, definició i execució de projectes pilot en l’àmbit de la formació professional dual i de la formació professional integrada, entre daltres.

Miquel Carrión
miquel.carrion.m@gmail.com